Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

misery000
misery000
0615 ad9b
Reposted fromjossie jossie viainsanedreamer insanedreamer
misery000
Ludzie spoglądając u kresu swych dni wstecz stwierdzają zazwyczaj, że całe ich życie upłynęło pod znakiem ad inierini, i ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak nie docenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życice - było tym właśnie, w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życice - człowiek, mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer: Metafizyka Życia i Śmierci
Reposted fromxempx xempx viainsanedreamer insanedreamer
misery000
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
misery000
misery000
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
misery000
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viawerterowska werterowska
To, co rodzice nazywają wychowaniem, nie przynosi żadnego efektu wychowawczego. Ich słowa wpadają dzieciom jednym uchem, a wypadają drugim. Wychowanie dzieci dokonuje się, jeśli można tak powiedzieć, między wierszami. Jak dzieci uczą się radzić sobie z konfliktami? No właśnie, obserwują, jak dorośli to robią. Nic nie pomogą napomnienia, że należy ze sobą rozmawiać grzecznie, skoro oni sami obrzucają się wyzwiskami. Dzieci nie robią tego, co im mówimy, one robią to, co my robimy.
— Jesper Juul
Reposted fromkonrad konrad viawerterowska werterowska
misery000
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viainsanedreamer insanedreamer
misery000
misery000
Reposted fromLTF LTF viaagatoni agatoni
misery000
8635 c311 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaagatoni agatoni
misery000
6940 a285
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaagatoni agatoni
misery000
1682 03d6 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viaagatoni agatoni
misery000
misery000
6036 e1ce
Reposted fromcorkeyL corkeyL viainsanedreamer insanedreamer
misery000
Myślisz sobie: Nigdy. Myślisz: Nie ja. Lecz jesteśmy zdolni do tego, czego się najmniej spodziewamy.
— Jodi Picoult – "To, co zostało"/
5746 eff0 500
Reposted fromIbinfire Ibinfire viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl